REGULAMIN GAMESCAPE

 

 • 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie („Regulamin”) oznaczają:
  1. Gamescape – Gamescape Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki 74, 30-114 Kraków, numer KRS: 0000666086, NIP: 6751584536, REGON: 3366698296, telefon: +48 789 315 401, e-mail: hello@gamescape.pl;
  2. Gra – gra organizowana przez Gamescape typu: Escape Room, Gra Miejska (Escape City), mobilny Escape Room (Escape Box) lub wirtualny Escape Room (Escape Online);
  3. Pokój – pomieszczenie, w którym odbywa się Gra typu Escape Room;
  4. Rezerwujący – osoba dokonująca rezerwacji lub zakupu Gry;
  5. Sala Party – pomieszczenie w siedzibie Gamescape udostępniane Uczestnikom Gier typu Escape Room oraz Gra Miejska po ukończeniu rozgrywki;
  6. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Grze;
  7. Pracownik Gamescape – osoba upoważniona przez Gamescape do wykonywania czynności związanych z obsługą Uczestników.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału Uczestników w Grach.
 3. Cennik usług świadczonych przez Gamescape znajduje się na stronie internetowej https://gamescape.pl/.
 4. Rezerwujący oraz Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień. Rezerwacja czy zakup Gry lub wzięcie udziału w Grze oznacza akceptację Regulaminu.

 

 • 2

REZERWACJE I ZAKUP

 1. Rezerwacji Gier można dokonywać w szczególności:
  1. za pośrednictwem strony internetowej https://gamescape.pl/ oraz https:// https://escapecity.pl/ (wyłącznie dla podmiotów gospodarczych),
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@gamescape.pl,

lub też – w godzinach pracy Gamescape:

 1. telefonicznie,
 2. osobiście w siedzibie Gamescape.
 1. Warunki rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej (ust. 1 lit. a) są określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym pod adresem: https://gamescape.pl/regulamin/.
 2. Gamescape może umożliwiać również rezerwację poszczególnych typów Gier za pośrednictwem serwisów zewnętrznych. Warunki dokonywanych w taki sposób rezerwacji będą określone w Regulaminie, o którym mowa w ust. 2 lub w regulaminach obowiązujących w ramach ww. serwisów.
 3. Rezerwacja Gry uważana jest za skutecznie dokonaną w momencie otrzymania przez Rezerwującego potwierdzenia złożenia rezerwacji. W przypadku rezerwacji dokonywanych internetowo, w szczególności w sposób określony w ust. 1 lit. a i b, potwierdzenie to przesyłane jest na wskazany przez Rezerwującego adres poczty elektronicznej, natomiast w przypadku rezerwacji telefonicznej (ust. 1 lit. c) – smsowo na podany przez niego numer telefonu. Rezerwacje dokonywane osobiście w siedzibie Gamescape (ust. 1 lit. d) nie wymagają dodatkowego potwierdzenia.
 4. W przypadku skutecznego dokonania rezerwacji terminu Gry i braku zapłaty za bilety w momencie rezerwacji, Rezerwujący powinien dokonać płatności za bilety na Grę objętą rezerwacją w miejscu tej Gry, najpóźniej na 15 minut przed jej rozpoczęciem.
 5. Gamescape może wprowadzać oferty promocyjne. Szczegóły promocji są określane na stronie internetowej Gamescape https://gamescape.pl/ oraz dostępne w miejscu Gry.
 6. Rezerwujący otrzymuje dokument sprzedaży w postaci paragonu albo faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest zgłoszenie chęci otrzymania faktury VAT przy dokonywaniu rezerwacji oraz podanie NIP i innych potrzebnych danych (osobiście lub na adres: hello@gamescape.pl).
 7. W przypadku skutecznego dokonania rezerwacji Gry typu Escape Room lub Gry Miejskiej (Escape City) Gamescape zobowiązuje się do przygotowania do świadczenia usług w wybranym przez Rezerwującego terminie, co oznacza w szczególności:
  1. w przypadku Gry typu Escape Room – nieudostępnianie danego Pokoju w wybranym terminie osobom trzecim (innym niż Uczestnicy wskazani przez Rezerwującego), z zastrzeżeniem ust. 6;
  2. w przypadku Gry Miejskiej (Escape City) – przygotowanie do udostępnienia w wybranym terminie sprzętu i rekwizytów potrzebnych do danej Gry Miejskiej.
 8. Rezerwujący może odwołać rezerwację najpóźniej 24 godziny przed terminem rezerwacji Gry. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić na zasadach analogicznych do jej dokonywania – ust. 1 lit. b-d i ust. 4 stosuje się w tym przypadku odpowiednio.
 9. Rezerwujący i Uczestnicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że z uwagi na zobowiązania opisane w ust. 8, niestawienie się w miejscu Gry w wybranym terminie lub niewzięcie udziału w Grze z przyczyn leżących po stronie Uczestników (w tym w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia Gry z uwagi na nieprzestrzeganie przez Uczestników Regulaminu) nie zwalnia z konieczności dokonania płatności za bilety na Grę, jak również nie uprawnia do żądania zwrotu kwoty już uiszczonej z tytułu rezerwacji lub zakupu biletów.

 

 • 3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ESCAPE ROOM

 1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego, zasad uczciwej i bezpiecznej gry, w tym zasad określonych w Regulaminie, oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. Uczestnik przed rozpoczęciem Gry powinien zostawić wszystkie przedmioty oraz zdjąć wszelkie elementy garderoby, które podczas Gry mogą ulec zniszczeniu lub stwarzać zagrożenie (np. okulary przeciwsłoneczne, biżuteria, zegarek).
 3. Uczestnicy powinny być ubrani w strój umożliwiający wygodne i swobodne poruszanie się, dostosowany do charakteru Gry. Gamescape informuje, że uczestnictwo w Grze może wiązać się z koniecznością np. przeciskania się przez wąskie szczeliny lub możliwością powstania zabrudzenia ubioru. Uczestnik nie powinien być podczas Gry ubrany w strój narażony na zniszczenie lub strój o znacznej wartości.
 4. Gamescape nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie mienia, w tym ubioru i rzeczy osobistych Uczestnika powstałe wskutek udziału w Grze, spowodowane niezastosowaniem się przez Uczestnika do wytycznych wynikających z ust. 2 i 3.
 5. W Pokojach mogą być wykorzystywane mrugające światła, światła stroboskopowe lub pojawić się ciasne przestrzenie, wąskie przejścia, a także inne czynniki mogące wywołać stres lub inne gwałtowne reakcje organizmu Uczestników – są one wymienione w opisach poszczególnych Pokojów dostępnych na stronie internetowej Gamescape https://gamescape.pl/ oraz w miejscu Gry. Osoby nie w pełni zdrowe lub będące w stanie wymagającym podwyższonej ostrożności (tj. w szczególności osoby z epilepsją, cierpiące na choroby układu krążenia, klaustrofobię, arachnofobię, kobiety w ciąży) nie powinny brać udziału w Grach, w których występują czynniki mogące stwarzać potencjalne ryzyko negatywnego wpływu na ich stan zdrowia. W przypadku występowania przeciwwskazań do udziału w konkretnej Grze, Uczestnik bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.
 6. Przed dokonaniem wyboru Gry, Rezerwujący ma obowiązek zapoznać się z czynnikami, o których mowa w ust. 5, oraz poinformować o nich wszystkich Uczestników.
 7. Jeśli w Grze mają uczestniczyć dzieci, osoby niepełnosprawne lub kobiety w ciąży, należy zgłosić to Pracownikowi Gamescape przed rozpoczęciem Gry.
 8. Wykonywanie zadań podczas Gier nie wymaga używania nadmiernej siły fizycznej. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do tego zalecenia.
 9. W czasie Gry zakazane jest:
 10. niszczenie lub uszkadzanie wyposażenia Pokoju, a także wykonywanie czynności grożących zniszczeniem lub uszkodzeniem wyposażenia Pokoju,
 11. wchodzenie na meble lub inne elementy wyposażenia,
 12. spożywanie posiłków lub napojów,
 13. palenie papierosów lub innych wyrobów tytoniowych, a także używanie papierosów elektronicznych lub podgrzewaczy tytoniu,
 14. spożywanie alkoholu lub przyjmowanie jakichkolwiek innych środków odurzających,
 15. wykorzystywanie wyposażenia Pokoju niezgodnie z przeznaczeniem lub regułami Gry,
 16. zastawianie lub blokowanie wyjścia z Pokoju,
 17. rejestrowanie przebiegu Gry,
 18. wykonywanie zdjęć.
 19. Uczestnicy są odpowiedzialni za wszelkie szkody w Pokoju lub w miejscu przeprowadzania Gry powstałe z przyczyn leżących po ich stronie, w szczególności powstałe na skutek nieprzestrzegania zakazów, o których mowa w ust. 9.
 20. Gamescape nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub osobie po stronie Uczestników, które powstały z przyczyn niezależnych od Gamescape, w szczególności powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Uczestnika przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie lub przekazanych przez Pracownika Gamescape.
 21. Gamescape ma prawo do przerwania Gry lub do odmówienia Uczestnikowi udziału w Grze w następujących przypadkach:
  1. jeżeli – pomimo jednokrotnego upomnienia przez Pracownika Gamescape – Uczestnik zachowuje się w sposób naruszający zasady uczciwej gry lub zasady współżycia społecznego,
  2. nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym w szczególności:
   • próby jakiegokolwiek rejestrowania przebiegu Gry przez Uczestnika lub wykonywania zdjęć,
   • używania nieuzasadnionej lub nadmiernej siły przez Uczestnika lub innego agresywnego zachowania, w tym niszczenia elementów wyposażenia znajdujących się w Pokoju,
   • niestosowania się Uczestnika do poleceń Pracownika Gamescape,
   • spożywania przez Uczestnika alkoholu lub innych środków odurzających, lub pozostawania pod wpływem ww. środków.
  3. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, Uczestnikom ani Rezerwującemu nie przysługuje zwrot pieniędzy.

GRY MIEJSKIE

 1. Zasady opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1, 3-4 oraz 10-13 stosuje się odpowiednio do Gier Miejskich (Escape City).
 2. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania ogólnie przyjętych zasad ostrożności oraz znajomości i przestrzegania zasad ruchu drogowego. Gamescape nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody, które są następstwem nieznajomości lub niezastosowania się Uczestnika do ww. zasad, jak również wynikających z przyczyn niezależnych od Gamescape, w tym działania osób trzecich, warunków atmosferycznych lub siły wyższej.

 

 • 4

UCZESTNICTWO MAŁOLETNICH

 1. Osoby małoletnie (do ukończenia 18. roku życia) mogą uczestniczyć w Grach typu Escape Room oraz Gra Miejska na zasadach określonych w poniższym paragrafie.
 2. Osoba małoletnia może brać udział w Grze typu Escape Room lub Gra Miejska:
  1. do ukończenia 14. roku życia – jeżeli jej pełnoletni opiekun również jest Uczestnikiem tej Gry i sprawuje opiekę i nadzór nad małoletnim Uczestnikiem;
  2. od 14. do ukończenia 18. roku życia:
   • jeżeli jej pełnoletni opiekun również jest Uczestnikiem tej Gry i sprawuje opiekę i nadzór nad małoletnim Uczestnikiem,

lub – wyłącznie w przypadku Gry typu Escape Room:

 • jeżeli jej pełnoletni opiekun przebywa w lokalu Gamescape przez cały czas trwania Gry,
 • jeżeli dostarczy Gamescape podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Grze.
 1. W przypadku grup zorganizowanych, składających się z osób małoletnich, o których mowa w niniejszym paragrafie, liczba wymaganych pełnoletnich opiekunów, ustalana jest indywidualnie z Pracownikiem Gamescape i zależy od liczby Uczestników Gry.
 2. Odpowiedzialność za Uczestnika małoletniego, o której mowa w § 3, ponoszą solidarnie jego pełnoletni opiekun lub opiekunowie, o których mowa w ust. 2-3, oraz Rezerwujący.

 

 • 5

UCZESTNICTWO W GRZE TYPU ESCAPE ROOM

 1. Minimalna i maksymalna liczba uczestników, limit czasu na ukończenie określonej Gry typu Escape Room oraz ewentualne ograniczenia wiekowe są określone w opisie poszczególnych wariantów Gry dostępnym na stronie internetowej Gamescape https://gamescape.pl/ oraz u Pracowników Gamescape.
 2. Gra typu Escape Room kończy się z chwilą wykonania przez Uczestników wszystkich zadań przewidzianych w danej Grze albo z chwilą upływu czasu wyznaczonego na tę Grę – w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze.
 3. Zadania przewidziane w danej Grze są zmienne i mogą być modyfikowane według uznania Gamescape (w szczególności z przyczyn technicznych lub w ramach ewaluacji).
 4. Uczestnicy Gry typu Escape Room powinni pojawić się w siedzibie Gamescape najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Gry, celem przedstawienia zasad Gry przez Pracownika Gamescape oraz dopełnienia wszelkich formalności.
 5. W przypadku przybycia Uczestników po godzinie, na którą została zarezerwowana Gra typu Escape Room, od limitu czasu na ukończenie tej Gry odejmowany jest czas spóźnienia oraz czas potrzebny na wdrożenie Uczestników w zasady Gry.
 6. W trakcie Gry Uczestnicy mają stały kontakt z Pracownikiem Gamescape, który w razie potrzeby komunikuje się z Uczestnikami np. przekazując wskazówki lub podpowiedzi potrzebne do rozwiązania poszczególnych zadań, a także zwraca uwagę na nieprawidłowe zachowania Uczestników. Wszelkie sytuacje, które wzbudzają zaniepokojenie u Uczestników, należy natychmiast zgłosić Pracownikowi Gamescape. Uczestnicy zobowiązani są także do konsultowania z Pracownikiem Gamescape wszelkich sytuacji budzących ich wątpliwości co do zgodności danych zachowań z Regulaminem (np. użycie siły, dopuszczalność użycia określonego elementu wyposażenia).
 7. W Pokojach są zainstalowane kamery monitoringu, które umożliwiają Pracownikowi Gamescape bieżący podgląd pomieszczenia i przebiegu Gry. Zapis z monitoringu może być utrwalany, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników oraz ochrony mienia Gamescape. Zapis ten może być przechowywany przez czas nie dłuższy niż 60 dni, a w przypadkach uzasadnionych interesem prawnym Gamescape – do chwili wygaśnięcia roszczeń. Z chwilą wejścia do Pokoju Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w ww. celach.
 8. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wskutek naruszenia postanowień Regulaminu Gamescape może być zmuszone do wyłączenia Pokoju, w którym przeprowadzany jest konkretny wariant Gry typu Escape Room, co uniemożliwi przeprowadzanie przez Gamescape tego wariantu Gry oraz spowoduje konieczność anulowania dokonanych rezerwacji, co może narazić Gamescape na szkody. W takim przypadku Uczestnicy będą odpowiedzialni względem Gamescape za utracone korzyści.

 

 • 6

UCZESTNICTWO W GRZE MIEJSKIEJ (ESCAPE CITY)

 1. Minimalna i maksymalna liczba uczestników, limit czasu na ukończenie Gry Miejskiej oraz ewentualne ograniczenia wiekowe są określone w opisie poszczególnych wariantów gry dostępnym na stronie internetowej Gamescape https://gamescape.pl/ oraz u Pracowników Gamescape.
 2. Gra Miejska rozpoczyna się w siedzibie Gamescape lub innymi miejscu określonym przez Gamescape.
 3. Gra Miejska kończy się z chwilą wykonania przez Uczestników wszystkich zadań przewidzianych w danej Grze albo z chwilą upływu czasu wyznaczonego na tę Grę – w zależności od tego, które z ww. zdarzeń nastąpi pierwsze.
 4. Zadania przewidziane w danej Grze są zmienne i mogą być modyfikowane według uznania Gamescape (w szczególności z przyczyn technicznych lub w ramach ewaluacji).
 5. Uczestnicy Gry Miejskiej powinni pojawić się w miejscu rozpoczęcia, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem Gry Miejskiej, celem przedstawienia jej zasad przez Pracownika Gamescape, krótkiej instrukcji dotyczącej korzystania ze sprzętu, o którym mowa w ust. 6, oraz dopełnienia wszelkich formalności.
 6. Gamescape udostępnia Uczestnikom na czas Gry Miejskiej sprzęt elektroniczny (iPad) oraz zestaw do Gry Miejskiej (dalej łącznie: „Sprzęt”), w skład którego wchodzą rekwizyty i przybory niezbędne do realizacji zadań w czasie Gry Miejskiej.
 7. Sprzęt elektroniczny (iPad), o którym mowa w ust. 6, posiada wbudowany systemem GPS, umożliwiający ustalanie dokładnej lokalizacji urządzenia. Przystępując do Gry Uczestnicy potwierdzają, że mają tego świadomość oraz wyrażają na to zgodę.
 8. Przy wypożyczaniu Sprzętu, jeden z Uczestników, biorący udział w danej Grze Miejskiej, podpisuje dokument, celem potwierdzenia odbioru Sprzętu od Pracownika Gamescape oraz potwierdzenia, że Sprzęt został wydany w stanie w pełni sprawnym, bez widocznych uszkodzeń. Wszelkie nieprawidłowości w wyglądzie lub działaniu Sprzętu powinny być niezwłocznie zgłaszane Gamescape.
 9. Po ukończeniu Gry Miejskiej lub upływie czasu na nią wyznaczonego Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu Sprzętu do siedziby Gamescape lub w inne ustalone miejsce, w czasie nie późniejszym niż 30 minut od zakończenia Gry. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu, jeżeli uniemożliwia on przeprowadzenie przez Gamescape kolejnych Gier Miejskich, Uczestnicy będą zobowiązani solidarnie do uiszczenia na rzecz Gamescape opłaty za przedłużenie wypożyczenia Sprzętu w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte 30 minut.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do:
  1. korzystania ze Sprzętu zgodnie z jego właściwościami oraz wyłącznie w celach związanych z Grą Miejską;
  2. niemodyfikowania oprogramowania udostępnionego im sprzętu elektronicznego, nieinstalowania dodatkowych programów, nieusuwania zainstalowanych programów i niedokonywania innych czynności mogących utrudniać lub uniemożliwiać dalsze korzystanie z urządzenia przez Gamescape lub innych Uczestników.
  3. niepowierzania Sprzętu osobom trzecim, niebędącym Uczestnikami tej samej Gry Miejskiej;
  4. zwrotu Sprzętu w stanie niepogorszonym.
 11. W przypadku niezastosowania się do postanowień Regulaminu, w szczególności ust. 10, Uczestnicy będą zobowiązani solidarnie do pokrycia kosztów powstałych po stronie Gamescape wskutek ich naruszeń, w szczególności kosztów przywrócenia Sprzętu do stanu poprzedniego (w tym kosztów pracy zatrudnionego w tym celu specjalisty), jego naprawy lub odkupienia.
 12. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że wskutek naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności ust. 10 niniejszego paragrafu, Gamescape może być zmuszone do wyłączenia z użytkowania Sprzętu lub jego poszczególnych elementów, co uniemożliwi przeprowadzanie przez Gamescape danego wariantu Gry Miejskiej oraz spowoduje konieczność anulowania dokonanych rezerwacji, co może narazić Gamescape na szkody. W takim przypadku Uczestnicy będą odpowiedzialni względem Gamescape za utracone korzyści.

 

 • 7

UDOSTĘPNIANIE SZAFEK

 1. Na czas Gry Gamescape udostępnia Uczestnikom zamykane szafki, w których można zostawić rzeczy osobiste i odzież wierzchnią. Uczestnicy są odpowiedzialni za poprawne zamknięcie szafki oraz za pilnowanie klucza. Szafki nie są przeznaczone do przechowywania rzeczy o znacznej wartości i nie są zabezpieczone w inny sposób niż przez zamek zamykany kluczykiem udostępnianym Uczestnikom.
 2. Po zakończonej Grze Uczestnik powinien odebrać wszystkie rzeczy odłożone do szafki, o której mowa w ust. 1, oraz zwrócić klucz Pracownikowi Gamescape. W przypadku nieodebrania ww. rzeczy w terminie i niezwrócenia klucza niezwłocznie po zakończeniu Gry, Uczestnicy zobowiązani będą do uiszczenia na rzecz Gamescape opłaty za przedłużenie korzystania z szafki w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień.
 3. W przypadku zagubienia klucza Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gamescape opłaty w wysokości 100 zł.

 

 • 8

WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy, którzy w związku z udziałem w Grze, w tym po jej zakończeniu, zgodzą się na wykonanie fotografii przez Pracownika Gamescape, wyrażają jednocześnie zgodę na nieodpłatne umieszczanie materiału zdjęciowego na stronie internetowej lub na kanałach Gamescape w mediach społecznościowych.
 2. W przypadku Uczestnika do ukończenia 16. roku życia, zgodę, o której mowa w ust. 1, wyraża opiekun tego Uczestnika.
 3. Uczestnik lub jego opiekun w każdej chwili mogą cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 i 2, a wówczas materiały zawierające wizerunek Uczestnika zostaną usunięte. Oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone na piśmie lub mailowo na adres: hello@gamescape.pl.
 4. W siedzibie Gamescape są zainstalowane kamery monitoringu. Zapis z monitoringu może być utrwalany, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników oraz ochrony mienia Gamescape. Zapis ten może być przechowywany przez czas nie dłuższy niż 60 dni, a w przypadkach uzasadnionych interesem prawnym Gamescape – do chwili wygaśnięcia roszczeń. Osoby przebywające na terenie siedziby Gamescape wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku w ww. celach.

 

 • 9

KORZYSTANIE Z SALI PARTY

 

 1. Przy dokonywaniu rezerwacji Gry typu Escape Room lub Gry Miejskiej Rezerwujący może dodatkowo zarezerwować Salę Party. W takim przypadku Gamescape indywidualnie ustala z Rezerwującym czas oraz cenę rezerwacji.
 2. Celu i sposobu wykorzystania Sali Party przez Rezerwującego, w tym zasady organizowania i wnoszenia własnych napojów bezalkoholowych oraz produktów spożywczych, powinny być indywidualnie ustalane z Gamescape. Gamescape nie zajmuje się organizacją cateringu, ani żadnych innych usług gastronomicznych.
 3. W przypadku zarezerwowania przez Rezerwującego Sali Party, po ukończeniu Gry typu Escape Room lub Gry Miejskiej Gamescape udostępnia Uczestnikom Salę Party na czas nie dłuższy niż 30 minut od chwili ukończenia Gry. Z Sali Party nie mogą korzystać osoby, które nie były Uczestnikami Gier, chyba że są rodzicem lub opiekunem prawnym małoletniego Uczestnika.
 4. Przedłużenie czasu korzystania z Sali Party może się odbyć wyłącznie po dokonaniu przez Rezerwującego lub Uczestnika wcześniejszych ustaleń z Gamescape, nie później niż jeden dzień przed dniem, na który została zarezerwowana Gra, pod warunkiem dostępności Sali Party w tym czasie.
 5. W ramach Sali Party Gamescape udostępnia Uczestnikom: stoły i ławki, talerze, sztućce, serwetki oraz – w zależności od potrzeb – szklanki lub kieliszki.
 6. W Sali Party zabronione jest:
  1. wnoszenie własnych napojów alkoholowych oraz jakichkolwiek innych środków odurzających;
  2. rozsypywanie konfetti, brokatu oraz korzystanie ze strzelających tub z konfetti;
  3. niszczenie lub uszkadzanie wyposażenia Sali Party, a także wykonywanie czynności grożących zniszczeniem lub uszkodzeniem wyposażenia Sali Party;
  4. palenie papierosów lub innych wyrobów tytoniowych, a także używanie papierosów elektronicznych lub podgrzewaczy tytoniu.
 7. Gamescape ma prawo odmówić Uczestnikowi wejścia lub wyprosić z Sali Party w przypadku, gdy:
  1. zachowanie Uczestnika wskazuje na nietrzeźwość lub pozostawanie pod wpływem innych środków odurzających;
  2. zachowanie Uczestnika jest sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności ustępu poprzedzającego.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do pozostawienia Sali Party w stanie zastanym, w szczególności do:
  1. posprzątania po sobie wszelkich wytworzonych odpadów,
  2. zabrania ze sobą wszelkich wniesionych do Sali Party przedmiotów, jedzenia oraz napojów.
 9. W przypadku braku zastosowania się Uczestników do postanowień ustępu poprzedzającego, Gamescape będzie uprawniony do obciążenia Rezerwującego lub Uczestników solidarnie kosztami sprzątania Sali Party.

 

 • 10

MOBILNY ESCAPE ROOM – ESCAPE BOX

 

 1. Rezerwujący powinien stawić się w siedzibie Gamescape w godzinach pracy Gamescape w dniu ustalonym podczas rezerwacji, celem odbioru Gry typu Escape Box.
 2. Przy wydawaniu Escape Boxa, Gamescape pobiera od Rezerwującego kaucję w wysokości 200 zł.
 3. Przy wypożyczaniu Escape Boxa, Rezerwujący podpisuje dokument, celem potwierdzenia odbioru Escape Boxa od Pracownika Gamescape oraz potwierdzenia, że został on wydany w stanie w pełni sprawnym, bez widocznych uszkodzeń. Wszelkie nieprawidłowości w wyglądzie lub działaniu Escape Boxa powinny być niezwłocznie zgłaszane Gamescape.
 4. Rezerwujący jest zobowiązany do zwrotu do siedziby Gamescape wypożyczonego Escape Boxa wraz z wszystkimi elementami jego wyposażenia kolejnego dnia po dniu rezerwacji. W momencie zwrotu – w przypadku braku zastrzeżeń co do zwracanego sprzętu – Gamescape zwraca Rezerwującemu kaucję, o której mowa w ust. 2.
 5. W przypadku opóźnienia w zwrocie Escape Boxa, Rezerwujący będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Gamescape kosztów dalszego wypożyczenia Gry według stawek Gamescape, odpowiednio do czasu opóźnienia w zwrocie.
 6. Rezerwujący Grę typu Escape Box zobowiązuje się do:
  1. korzystania z Escape Boxa zgodnie z jego właściwościami oraz wyłącznie w celach związanych z Grą;
  2. niepowierzania Escape Boxa osobom trzecim, nieuczestniczącym wraz z Rezerwującym w Grze;
  3. zwrotu Escape Boxa w stanie niepogorszonym.
 7. W przypadku niezastosowania się do postanowień Regulaminu, w szczególności ust. 6, Rezerwujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów powstałych po stronie Gamescape wskutek jego naruszeń, w szczególności kosztów przywrócenia Escape Boxa lub jego elementów do stanu poprzedniego, naprawy lub odkupienia.
 8. Rezerwujący przyjmuje do wiadomości, że wskutek zniszczenia lub zagubienia Escape Boxa lub jego elementów lub naruszenia przez Rezerwującego ust. 4 zd. 1 i ust. 6, Gamescape może być zmuszone do wyłączenia z użytkowania Escape Boxa oraz anulowania późniejszych rezerwacji, co może narazić Gamescape na szkody. W takim przypadku Uczestnicy będą odpowiedzialni względem Gamescape za utracone korzyści.

 

 • 11

UCZESTNICTWO W GRZE TYPU ESCAPE ONLINE – WIRTUALNY ESCAPE ROOM

 1. Minimalna i maksymalna liczba uczestników oraz limit czasu na ukończenie Gry są określone w opisie poszczególnych wariantów Gry typu Escape Online dostępnym na stronie internetowej Gamescape https://gamescape.pl/.
 2. Do udziału w Grze typu Escape Online Uczestnik musi posiadać urządzenie z dostępem do stabilnego Internetu.
 3. Opłaty za korzystanie z Internetu Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 4. Gamescape nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie Gry typu Escape Online z przyczyn niezależnych od Gamescape, w szczególności związanych ze stanem technicznym sprzętu Użytkownika lub przerwami w świadczeniu usług przez dostawcę internetu Uczestnika.

 

 • 12

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Gamescape Uczestnik lub Rezerwujący może składać w formie pisemnej na adres: ul. Kościuszki 74, 30-114 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@gamescape.pl.
 2. Gamescape zobowiązuje się do niezwłocznej odpowiedzi na reklamację, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. Gamescape przekaże Uczestnikowi decyzję dotyczącą reklamacji na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

 

 • 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za szkody powstałe po stronie Gamescape oraz za opłaty i inne należności wobec Gamescape Uczestnicy biorący udział w Grze w ramach jednej grupy odpowiadają solidarnie.
 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów między Rezerwującymi lub Uczestnikami a Gamescape jest prawo polskie. Do rozstrzygania sporów właściwe będą polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Gamescape.
 4. Postanowienia ust. 3 nie uchybiają bezwzględnie wiążącym przepisom prawa ustanawiającym odmienną właściwość prawa lub jurysdykcję w sprawach z udziałem konsumentów.